Regulamin Sklepu Internetowego

– www.emso.com.pl

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, sposób świadczenia Usług drogą elektroniczną i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.emso.com.pl. (zwanego dalej Sklepem Internetowym). Sklep Internetowy prowadzi EMSO Mochanack Sobecki Spółka komandytowa z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 164, 05-080 Ożarów Mazowiecki zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000518011, NIP 1182100422, REGON 147344300, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 zł, reprezentowaną przez Zarząd, będącą jedynym komplementariuszem spółki komandytowej, zwana dalej Sprzedawcą.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się poprzez pocztę elektroniczną po adresem: sklep@emso.com.pl;
 3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w witrynie internetowej www.emso.com.pl, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 4. Sprzedawca informuje, że korzystanie z Usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Klienta szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. By uniknąć ryzyka wystąpienia zagrożeń w/w Klient powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu firewall.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Dni robocze – są to dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 2. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawy, Towaru określonego w zamówieniu;
 3. Dostawca – oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

a)      Firmę kurierską;

b)     InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat).

4.      Hasło: oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

 1. Klient – oznacza podmiot, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Konsument – Klient będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego;
 4. Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy świadczenia usługi Prowadzenia Konta Klienta;
 5. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;
 6. Regulamin – niniejszy dokument;
 7. Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonana w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;
 8. Sprzedawca – oznacza EMSO MOCHNACKI SOBECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA  z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 164, 05-080 Ożarów Mazowiecki zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000518011, NIP 1182100422, REGON 147344300, reprezentowana przez EMSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Mościskach, pod adresem: ul. gen. Władysława Sikorskiego 129, 05-080 Mościska, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000512685, NIP 182099357, REGON 147271647, e-mail: sklep@emso.com.pl;
 9. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działając w domenie emso.com.pl;
 10. Towar – produkt prezentowany w Sklepie Internetowym, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów, mogący być przedmiotem Umowy Sprzedaży;
 11. Umowa sprzedaży – Umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 12. Usługi – usługi świadczone przez Sprzedawcę na rzecz Klientów drogą elektroniczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, Nr 827);
 14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych:

a)      komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,

b)      dostęp do aktywnej poczty elektronicznej,

c)       przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 11 lub nowszej, Firefox w wersji 60 lub nowszej, Chrome w wersji 66 lub nowszej, Opera w wersji 53 lub nowszej, Safari w wersji 5 lub nowszej,

d)      włączenie obsługi języka Javascript,

e)      akceptację plików typu „cookies”

f)        łącze internetowe co najmniej 256 kbit/s.

2.      Sprzedawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania prze Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawienie działania Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie powoduje uszkodzeń urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracji w urządzeniach końcowych Klientów, ani w oprogramowaniu zainstalowanym na urządzeniach końcowych Klientów. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Sprzedawca wskazuje, że wyłączeniu mechanizmy „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Sklepu Internetowego.

 1. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza każdą czynność Klienta, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Sklepie.
 2. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)       niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu Internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

d)      korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy,

e)      korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f)        korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Usługi

 1. Sprzedawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu Internetowego korzystanie z bezpłatnych Usług, które są świadczone przez Sprzedawcę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Klient ma możliwość otrzymywania od Sprzedawcy informacji handlowych w formie wiadomości przesyłanych na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej (Usługa Newsletter). W tym celu należy podać prawidłowy adres poczty elektronicznej lub aktywować odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym lub formularzu Zamówienia. Klient w każdym czasie może odwołać zgodę na przesyłanie informacji handlowych. Umowa o świadczenie Usługi Newsletter zawierana jest na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Klienta żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newslettera lub wypisania się za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości wysłanej w ramach Usługi Newsletter.
 3. Klient ma możliwość zamieszczania w Sklepie Internetowym indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi odnoszących się m.in. do Towaru czy przebiegu transakcji. Klient dodając wypowiedzi oświadcza, że posiada wszelkie prawa do tych treści, a w szczególności autorskie prawa majątkowe, prawa pokrewne oraz prawa własności przemysłowej. Umowa o świadczenie usługi polegającej na zamieszczaniu opinii o Towarach w Sklepie Internetowym zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 4. Wypowiedzi powinny być zredagowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nadto nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa w tym praw podmiotów trzecich – w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. Zamieszczone wypowiedzi są rozpowszechniane na stronach internetowych Sklepu Internetowego.
 5. Poprzez zamieszczenie wypowiedzi Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie z tej wypowiedzi oraz jej publikowanie przez Sprzedawcę, a także dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83).
 6. Sprzedawca ma prawo do organizowania okazjonalnych konkursów i promocji, których warunki każdorazowo zostaną podane na stronach internetowych Sklepu. Promocje w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, o ile Regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.
 7. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń, z wyznaczeniem stosownego terminu, może rozwiązać umowę o świadczenie Usług z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 1. Informacje o Towarach podane na Stronach Internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 4. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 5. W celu rejestracji Konta Klienta, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło do Konta Klienta.
 6. Podczas wypełniania formularza rejestracyjnego Klient ma możliwość  zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu oraz zapisanie się nieodpłatnie do Newslettera.
 7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, zaś klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 8. Warunkiem złożenia Zamówienia jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 9. W przypadku składania Zamówienia poprzez formularz Zamówienia dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, Zamówienie zostaje złożone Sprzedawcy przez Klienta w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej Sprzedawca prześle potwierdzenie przyjęcia do realizacji Zamówienia, które stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty Klienta i z chwilą jej otrzymania przez Klienta zawarta zostaje Umowa sprzedaży.
 10. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez przesłanie wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego następuje w Dniach roboczych oraz godzinach wskazanych na stronie internetowej Sklepu Internetowego. W tym celu Klient powinien:

a)      podać w treści wiadomości wysłanej za pośrednictwem formularza kontaktowego, kierowanej do Sprzedawcy nazwę Towaru spośród Towarów znajdujących się na stronie internetowej Sklepu i jego ilość,

b)      wskazać sposób dostawy i formę płatności spośród sposobów dostawy i płatności podanych na stronie internetowej Sklepu,

c)       podać dane potrzebne do realizacji Zamówienia, a w szczególności: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania oraz adres e-mail.

 1. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia, o którym mowa w pkt powyżej, podawana jest każdorazowo przez Sprzedawcę ustnie po skompletowaniu całości Zamówienia lub poprzez poinformowanie w drodze wiadomości elektronicznej wraz z informacją, że zawarcie przez Klienta Umowy sprzedaży pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar, z tą chwilą zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 2. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca każdorazowo po złożeniu Zamówienia za pośrednictwem formularza kontaktowego przesyła Klientowi potwierdzenie warunków złożonego Zamówienia.
 3. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania przez Klienta, będącego Konsumentem (w odpowiedzi na potwierdzenie warunków Zamówienia przesłanych przez Sprzedawcę) wiadomości elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy, w której Klient: akceptuje treść przesłanego Zamówienia i wyraża zgodę na jego realizację oraz akceptuje treść Regulaminu i potwierdza zapoznanie się z pouczeniem o odstąpieniu od Umowy.
 4. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na adres poczty elektronicznej Klienta.
 5. W wyjątkowych przypadkach produkty oznaczamy jako oferty specjalne. Ofertą specjalną są produkty w przedsprzedaży i na wyprzedaży. Oznaczamy tak też produkty, które cieszą się dużym zainteresowaniem albo ich dostępność na rynku jest ograniczona. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zmówienia złożonego przez Klienta  (tj. odstąpić od Umowy sprzedaży w rozumieniu art. 395 Kodeksu cywlnego) od momentu zawarca Umowy sprzedaży aż do upływu 14 dni od dnia Dostawy Towaru. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny, w szczególności, gdy zamowienie wskazuje nabywanie Towaru w celu jego dalszej odsprzedaży. Odstąpienie nie rodzi po stronie Klienta żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 7. Twoje zamówienie jest ważne przez 5 dni kalendarzowych od dnia, w którym je przygotujemy. Jeżeli w tym czasie nie odbierzesz produktu, nie zapłacisz za niego lub nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować – anulujemy je.
 8. W przypadku, gdy towar jest niedostępny i jest to jedyna pozycja w zamówieniu, Sklep zastrzega sobie możliwość jednostronnego anulowania zam,ówienia, o czym Klient zostanie poinformowany osobnym e-mailem lub telefonicznie.
 9. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

VI. Dostawa

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3. Zamówiony Towary dostarczane są do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4. W przypadku wyboru InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Dostawcy, adresem Dostawy będzie adres paczkomatu wybranego przez Klienta w momencie składania zamówienia. Informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 5. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej wskazanego przy składaniu zamówienia.
 6. Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 7. Sprzedawca na Stronach Internetowych Sklepu w opisie Towaru informuje Klienta o liczbie Dni roboczych potrzebnych do realizacji Zamówienia i jego dostawy, a także o wysokości opłat za dostawę Towaru.
 8. Termin dostawy i realizacji Zamówienia liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z pkt. VII ppkt. 2.
 9. Sprzedawca dostarcza Klientowi dowód zakupu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przy składaniu zamówienia.
 10. Klient w celu otrzymania faktury VAT powinien zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, że nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie powyższej deklaracji, następuje poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 11. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, lub podaniu błędnego adresu Dostawy podczas składania zamówienia nastąpi zwrot zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę. Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 12. Jeżeli dla Towarów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.

VII. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów zamieszczone przy danym Towarze na Stronie internetowej Sklepu podawane są w złotych polskich i stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy podczas składania zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące metody płatności:

a)      przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy i skompletowaniu Zamówienia);

b)      gotówką lub karta płatniczą (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja Zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia);

c)       płatność elektroniczna (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu agenta rozliczeniowego o dokonaniu płatności przez Klienta, zaś wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia).

3.      Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni roboczych, jeżeli wybrał formę przedpłaty.

 1. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia [pobierz] udostępnianego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru lub w przypadku Umowy o świadczenie Usług od dnia jej zawarcia.
 4. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta lub Przedsiębiorcę z uprawnieniami Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 5. Prawo do odstąpienia od Umowy przez Konsumenta jest wyłączone w przypadku:

1.      świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy;

2.      Umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

3.      Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4.      Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5.      Umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6.      Umowy, w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7.      Umowy, w której przedmiotem świadczenia są programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

8.      Umowy zawartej w drodze aukcji publicznej;

9.      materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowa jest uważana za niezawartą.
 2. Konsument lub Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.  Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Sprzedawcy.
 3. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy zwróci Konsumentowi koszt zakupionego Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu, przy czym sposób ten nie będzie się wiązał dla Konsumenta z żadnym kosztem. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów z tytułu rękojmi

 1. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami rękojmia zostaje wyłączona.
 3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres EMSO MOCHNACKI SOBECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 164, 05-850 Ożarów Mazowiecki, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@emso.com.
 4. Celem rozpatrzenia reklamacji Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar, jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu. Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres wskazany w pkt. 3.
 5. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.
 6. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Klient może zgłaszać Sprzedawcy reklamacje w związku z funkcjonowaniem Sklepu i korzystaniem z Usług. Reklamacje można zgłaszać pisemnie na adres: EMSO MOCHNACKI SOBECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 164, 05-850 Ożarów Mazowiecki, na adres poczty elektronicznej: reklamacje@emso.com.pl.
 2. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu.
 3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. W przypadku braków w reklamacji Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia w niezbędnym zakresie w terminie 7 dni, od daty otrzymania wezwania przez Klienta.

XI. Gwarancje

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora. .
 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji oraz czasu na jaki została udzielona jest każdorazowo prezentowana w opisie Towaru na Stronach Internetowych Sklepu.

XII. Usługi nieodpłatne

1.      Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

a)      Chat;

b)      Formularz kontaktowy;

c)       Newsletter;

d)      Prowadzenie Konta klienta.

2.      Usługi wskazane w pkt. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

3.      Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

4.      Usługa nieodpłatna Chat, dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu, umożliwia rozmowę z konsultantem, jak również pozostawienie adresu e-mail w celu zwrotnego uzyskania kontaktu. Sprzedawca odpowiada na wiadomości przesłane w ramach usługi chat w godzinach 9-16 w Dni robocze.

5.      Rezygnacja z usługi nieodpłatnej chat możliwa jest w każdej chwili dla Klienta i polega na nie korzystaniu z narzędzia dostępnego na Stronie internetowej Sklepu.

6.      Usługa formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.

7.      Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest dla Klienta w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.

8.      Z usługi Newsletter może korzystać każdy Klient, który wprowadzi swój aktywny adres poczty elektronicznej, wykorzystując do tego udostępniony formularz rejestracyjny na Stronie internetowej Sklepu. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego do sprzedawcy, Klient otrzymuje niezwłocznie drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany podczas wypełniania formularza rejestracyjnego potwierdzenie zapisu wraz z linkiem aktywacyjnym usługę. Zapisania się do nieodpłatnej usługi Newsletter następuje z chwilą aktywacji przesłanego linku aktywacyjnego.

9.      Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest tylko i wyłącznie do Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

10.  Każdy wysłany do Klientów Newsletter zawiera informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

11.  Każdy Klient, który dokonał subskrypcji usługi nieodpłatnej Newsletter może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem linku zamieszczonego w każdej wiadomości w formie elektronicznej przesłanych na adres poczty elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub w odznaczeniu odpowiedniego pola w panelu Konta Klienta.

12.  Usługa Prowadzenia Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych z Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiając Klientowi modyfikację danych podanych podczas Rejestracji, śledzenia stanu realizacji zamówienia oraz historii zamówień już zrealizowanych.

13.  Klient, który dokonał rejestracji w Panelu Klienta może zgłosić sprzedawcy w ciągu 14 dni od daty Rejestracji żądanie usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę. Realizacja usunięcia może nastąpić do 14 dni od zgłoszenia żądania przez Klienta.

14.  Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania Klienta na szkodę Sprzedawcy, tj. prowadzenia działalności reklamowej polegającej na zamieszczaniu treści nie związanych z działalnością Sprzedawcy; działalności polegającej na zamieszczaniu treści nieprawdziwych lub obraźliwych lub wprowadzający w błąd, jak również w przypadku działania przez Klienta na szkodę innych Klientów, naruszania przez Klienta przepisów prawa lub postanowień regulaminu. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji Konta Klienta.

XIII. Pozasądowe sposoby rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy sprzedaży;

b)      jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

c)       może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl;

d)      złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Ochrona danych osobowych

Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, dostępną na stronie Sklepu.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Zawarte w niniejszym Regulaminie zapisy dotyczące Konsumenta, w przedmiocie odstąpienia od umowy oraz reklamacji, stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Nie stosuje się zapisów o pozasądowych sposobach rozstrzygania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Ustawy o prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 6. O wszelkich zmianach niniejszego Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany poprzez informacje na stronie głównej Sklepu Internetowego zawierającej zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.11.2021 r.

Pouczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży)

Prawo odstąpienia od umowy

Informujemy, że mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

 1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części,
 2. w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub w posiadanie ostatniej z rzeczy, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności wielu rzeczy dostarczanych osobno lub w posiadanie ostatniej partii lub części, jeżeli umowa dotyczyła przeniesienia własności rzeczy dostarczanych partiami lub w części.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować EMSO MOCHNACKI SOBECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 164, 05-850 Ożarów Mazowiecki, email: reklamacje@emso.com.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej w przypadku, gdy umowa dotyczyła sprzedaży rzeczy.

W przypadku, gdy umowa dotyczyła zakupu rzeczy proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres EMSO MOCHNACKI SOBECKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 164, 05-850 Ożarów Mazowiecki, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy kupna sprzedaży towaru

 

Pouczenie o odstąpieniu od umowy świadczenia usług

(informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy świadczenia usług)

Prawo odstąpienia od umowy świadczenia usług

Informujemy, ze mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować EMSO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, ul. Poznańska 164, 05-850 Ożarów Mazowiecki, email: reklamacje@emso.com.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

.

Pobierz formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług

EMSO Mochnacki Sobecki Spółka komandytowa